Birlikte yuruyelim....
Yaylalarda....
Zirvelerde....
Cicekler icinde....
Üyelik Şartları

              Doğa yürüyüşlerimize katılacak olanlar için başlangıçta üye olma zorunluluğu yoktur.Ancak,sürekli katılımcılar ile dağ faaliyetlerine ve kamplı faaliyetlerimize katılmak isteyenlerin kulüp üyesi olmaları zorunludur.

MADDE  3-

Fiil ehliyetine sahip bulunan dernek tüzüğünü okuyarak  derneğin amaç ve ilkelerini benimseyen bu doğrultuda çalışmayı kabul eden , Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Onursal üyelerin aidat ödeme zorunlulukları yoktur.

Dernek üyelerine; yönetim kurulu başkanınca onaylanan, nüfus cüzdanına göre tanzim edilmiş ve  dernekteki  görevini gösterir fotoğraflı  ‘’ üye kimlik kartı’’ verilir. Her üye  yönetim kurulunca hazırlanacak olan talimat ve yönetmeliklere uymakla mükelleftir. Üyelerin giriş aidatı ile yıllık aidatları ödeme yükümlülükleri vardır. GEDOSK’lu her üye üye olduğu derneğin bir spor kulübü  olduğu bilincinde olarak bir sporcuya yakışır şekilde hareket eder. Kulübünün başarısını arttırmak için çaba sarf eder, görev talep eder. Aidiyet duygusu içinde kulübünün faaliyetlerine bilfiil katılmaya çalışır ve yeni katılımcıları kulüp faaliyetlerine iştirak etmesi  çaba sarf eder. GEDOSK benzeri kulüplerin faaliyetlerine süreklilik arz etmeyecek şekilde yönetim kurulunun bilgisi dahilinde katılabilir.

 Üye Aidatı:
 
 Üyelerden giriş ödentisi olarak  20 YTL, yıllık olarak da ;bir aylık bürüt asgari ücretin1/20’si  aidat olarak  alınır. ( 2017 YILI İÇİN YILLIK AİDAT TUTARI 60-TL'dir.) Öğrenciler için bu tutarlar %50 daha  az uygulanır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.